ra den 15.Juni  2020 vil der blive tilbudt gratis vaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom samt alle ældre ≥ 65 år . Se nedenstående tabel. Man kan læse mere på https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom

Særlig høj risiko Eksempler
Særlige risikogrupper under 18 år Patienter med cyanotiske hjertesygdomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose), hypodynamisk respirationsinsufficiens, nefrotisk syndrom, immundefekter (eksklusiv agammaglobulinæmi og svær kombineret immundefekt)
Manglende milt eller dysfunktion af milten Splenektomerede personer eller tilstande, der kan medføre funktionel aspleni eller hypospleni. Nogle sygdomme eks. hæmoglobinopati og cøliaki kan føre til varierende grad af hyposplenisme, men behovet for vaccination må bero på klinisk vurdering
Immunsuppression Patienter med medfødt immunsuppression inklusiv B-celle svigt eller sygdomme, der medfører immunsuppression, eksempelvis HIV. Patienter med hæmatologiske cancere, der både pga. sygdommen og behandlingen kan være immunsupprimerede, samt patienter i behandling med immunsupprimerende midler, eksempelvis grundet inflammatoriske lidelser eller øvrige cancerformer
Liquorlækage Personer med liquorlækage som følge af traume, større kraniekirurgi eller indlæggelse af shunt
Tidligere invasiv pneumokoksygdom
Cochlear implantation
Stamcelletransplantation
Organtransplantation
Forhøjet risiko*
 Raske ældre > 65 år
Diabetes mellitus Patienter i medicinsk behandling
Kronisk hjertesygdom Eksempelvis patienter med svær koronarsygdom, inkompensation/hjertesvigt eller svær klaplidelse. Undtaget isoleret hypertension
Kronisk lungesygdom Patienter med KOL, astma eller kronisk bronkit samt patienter med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
Kronisk nyresygdom Patienter med nefrotisk syndrom, kronisk nyresvigt eller personer i dialyse
Kronisk leversygdom Patienter med cirrose, galdevejsatresi og kronisk hepatitis
Erhvervsmæssig eksposition Svejsere